NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
BBCC Classic 19BBCC Classic 19BBCC Classic 19
List BBCC Cl. 19Liste BBCC Cl. 19Lijst BBCC Cl. 19
Jalhay Trial 2019 Cl3Conc. Jalhay 2019 Cl3Jalhay Trial 2019 Kl3
Havinnes 19Havinnes 19Havinnes 19
List Havinnes 19Liste Havinnes 19Lijst Havinnes 19
Battice Trial 19 Cl3Battice 19 Cl3Battice Trial 19 Kl3
Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019
St Ferdinand 19 BC Cl 1St Ferdinand 19 CB Cl 1St Ferdinand 19 BK Kl 1
List St Ferd 19Liste St Ferd 19Lijst St Ferd 19
List Limburg Cup 19Liste Limburg Cup 19Lijst Limburg Cup 19
Airport Trial 2019Concours Airport 2019Airport Trial 2019
Reg. World 2020 QualifInscr. qualification World 2020Reg. kwalificatie World 2020
List candidates World2020Liste candidats World2020Lijst World2020 kandidaten
Autarky 2019Autarky 2019Autarky 2019
List Autarky 19Liste Autarky 19Lijst Autarky 2019
Havinnes 2019Havinnes 2019Havinnes 2019
Pentecost 19Pinksteren 19Pentecôte 19
BI HeuvellandBI ValléeBI Heuvelland
List BI TrialsListe concours BILijst BI Trials
BI Trial Heuvel.-KermisBI Vallée Kerm.BI Heuvel.-Kermis
Practice Heuvel. Nr2Pratique Vallée Nr2Praktijk Heuvel. Nr2
Practice Heuvel. Nr1Pratique Vallée Nr1Praktijk Heuvel. Nr1
Geel 2019 Cl3Geel 2019 Cl3Geel 2019 Kl3
Lijst Bokrijk 19Liste Bokrijk 19List Bokrijk 19
List Bovy Trial 20Liste Bovy Trial 20Lijst Bovy Trial 20
List BLC 19Liste BLC 19Lijst BLC 19
BLC 19BLC 19BLC 19
Autarky Trial 2019 Cl3Conc. Autarky 2019 Cl3Autarky Trial 2019 Kl3
List Dender 19 trialListe conc. Dender 19Lijst Dender 19 trial
List Winter trial 19Liste Conc Hiver 19Lijst Winter trial 19
Liste Arden. 19Lijst Arden. 19List Arden. 19
List Sat_SylvesterListe Sat_SylvesterLijst Sat_Sylvester
Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019
Leapday trialConcours leapdayLeapday trial
List Leapday TrialListe concours leapday Lijst Leapday trial
Airport 20 Cl 2Airport 20 Cl 2Airport 20 Kl 2
Airport 20 Cl 3Airport 20 Cl 3Airport 20 Kl 3
Airport 20 Cl 1Airport 20 Cl 1Airport 20 Kl 1
Lijst Airport 2020Liste Conc. Airport 2020List Airport 2020
List Robertville 2020Liste Robertville 2020Lijst Robertville 2020
List Westh trial 20Lijst Westh Trial 20Liste concours Westh 20
Registration Qualif Continental 20Registratie Kwalif Continental 20Inscription Qualif Continental 20
List Qual Conti 2020Lijst Kwal Conti 2020Liste Qual Conti 2020
List Mid-Harvest TrialListe Mi-RécolteLijst Halfoogst Trial
Mid-Harvest 20Mi-Récolte 20Halfoogst 20
Autarky 2020Autarky 2020Autarky 2020
List Autarky 2020Liste Autarky 2020Lijst Autarky 2020
Bovy PreQu 20PreQu Bovy 20Bovy PreKw 20
Essene Trials 21 D1Concours Essene 21 D1Essene Trials 21 D1
Essene Trials 21 D2Concours Essene 21 D2Essene Trials 21 D2
List Essene 2021 Trials D1Lijst Essene 2021 Trials D1Liste Concours Essene 2021 D1
List Essene 2021 Trials D2Lijst Essene 2021 Trials D2Liste Concours Essene 2021 D2
Mid Harvest 2020Mi Recolte 2020Halfoogst 2020
BC Cl3 Trial 2020Conc. CB Cl3 2020
Autarky Trial 2020 Cl3Conc. Autarky 2020 Cl3
WSL BC Cl2 20WSL CB Cl2 20WSL BK Kl2 20
List WSL BC Cl2 20 DiestListe WSL CB Cl2 20 DiestLijst WSL BK Kl2 20 Diest
Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Kl1-2
List Bovy Cl1-2Liste Bovy Cl1-2Lijst Bovy Kl1-2
Oudsbergen PreQu and Open 20Oudsbergen PreQu et Open 20Oudsbergen PreKw en Open 20
List Oudsb Trial Liste Oudsb Trial Lijst Oudsb Trial
BLC PreQu 20BLC PreQu 20BLC PreKw 20
List BLC 2020 TrialListe BLC 2020 TrialLijst BLC 2020 Trial
Bovy Trial 2020 Cl3Conc Bovy 2020 Cl3Bovy Trial 2020 Kl3
Dender Trial 2020 Cl3Conc Dender 2020 Cl3Dender Trial 2020 Kl3
Autumn Pre-Qualif 2020Automne Pré-Qualif 2020Herfst Pre-Kwalif 2020
List Autumn Trial 2020Liste Conc. Automne 2020 Lijst Herfst Trial 20
Reg Group A - Group B ContinentalRegistratie Groep A - Groep B voor ContinentalEnregistrements Groupe A - Groupe B Continental
BLC Open Cl 1-2BLC Open Cl 1-2BLC Open Kl 1-2
Schaapskooi TrialSchaapskooi TrialConc. Schaapskooi
List Schaapskooi TrialLijst Schaapskooi TrialListe conc. Schaapskooi
Bovy Cl1-2 2020Bovy Cl1-2 2020Bovy Kl1-2 2020
AanhangwFSBRemorqueFSBTrailerFSB
Lijst Res AanhListe Res RemList Res Trailer
List Qual Conti 2021Liste Qual Conti 2021Lijst Kwal Conti 2021
Reg Conti 2021Insc Conti 2021Insch Conti 2021

  Please find starting list PreQual trial Class 3 19-20 Sep

  Please find starting list for trial pre-qual Bovy on 19-20 Sep

  Starting list Bovy PreQual

  Dender Trial 2020 Info

  Dender Trial 2020

  26 - 27 september

  Pre-qualification Class 3
  for Continental 2021
  Registration only through the FSB Web Site. Registrations will open on Monday 31 august 2020.

  Registrations

  Registration fee is €20 for FSB and Club Dender members and €25 for not-members.

  Registraiton will close on Friday 18 september 2020.

  Payment is expected at the latest on 18 september on account:

  IBAN : BE80 0017 2254 3477 (Schapendrijvers Denderstreek) with mention: “Dender trial 2020”.

  Your registration is final after reception of a confirmation email.

  Organisation: VZW Schapendrijvers Denderstreek

  Trial field: Bree-Eik, 1750 Lennik
  Startlist Autarky trial 2020 Pre Qual Conti 2021 29-30 Aug

  Please find the starting list for the trial

  Starting list trial Autarky 2020

  Bovy Pre-Qualification trial 2020 for Continental 2021 Info

  Bovy trial Pre-Qualification

  for Continental 2021, 19 and 20 september 2020

  located on the field and farm of blacksmith/artist Maurice Ceelen


  Parking and camping handlers, Broederspad 37, 3550 Heusden-Zolder


  Overnight stay possible for mobile home, caravan, tent. No electricity, no water.

  Please confirm overnight stay at paul_reynders@hotmail.com

  Fee for combinations are, 17,50€ for FSB members, 22,50€ for not members / run.

  Registration will take place on the website FSB and will start on Saturday 15 Aug. Registration will close on Friday 4 Sep.

  Registrations

  Payment on account

  IBAN BE95 9799 9450 7558 ( Paul Reynders),BIC ARSPBE22,

  with mention PRE QUAL BOVY, name, name Border collie.

  at the latest 4 Sep 2020.

  Your registration is confirmed after reception of a confirmation email and receipt of your payment..

  Autarky 2020 is the first pre qualification trial for Continental 2021

  Autarky trial 2020

  29-30 Aug 2020

  class 3

  Pre Qualification Continental 2021


  Dear handlers,

  Ignace Lootvoet organises a trial in Lo-Reningen

  Field: Lootvoet Animal Products & Services NV. Kruisstraat 4, 8647 Lo-Reningen

  50°59'01.0"N 2°45'48.8"E50.983617, 2.763560

  Parking for caravan/mobilhome is available (electricity available).Parking en electricity are free of charge. Registration required via the Registration Form. For more info send an email to : ignace@lootvoet.be


  We are also looking for assistance to get the sheep in place during the trial ( in shifts of 2 hours).

  Send your applications to ignace@lootvoet.be in order to be put on the list.

  jury: Daniël cousin

  Veterinary: Dr. Geert BEECKAERT, Tel. 0475.23.97.82 , geert.beeckaert@skynet.be

  Sheep: Charmoise

  Registration fee is 20€ for members FSB, 25€ for non members / run.

  Registraiton onthe FSB website as from 02 Aug 09,00 AM.

  Registration
  Closing registrations on Friday 21 Aug 2020.

  Payment needed before 21 Aug 2020 on account

  IBAN : BE76 6470 1944 9095 (Ignace Lootvoet) with mention : “Autarky 2020”

  Your registration is recorded from the moment you got a confirmation email.


  A reconnaissance of the field is possible between 7 and 7.30 hour without dogs.

  Briefing 7.30 hour, followed by the start of the trial.

  Trial Robertville (21-22 March 2020) is cancelled

  Dear handlers,

  The Robertville trial of 21-22 March 2020 will be canceled due to the recent virus expansion facts and the decision of the Belgian governement to delay all events planned until 3 April.

  We will keep you informed of the changes to the calendar.

  Board FSB

  Pre qualification Continental trial Robertville 21-22 Mar

  Update 28/02/2020

  PREQUALIFICATION TRIAL only Class 3

  Address :

  4950 Robertville

  Ferme de Monsieur L. Herremans, Outrewarche

  Fee 17,5 € members and 20 € for not members / run

  Date 21-22 maart

  Jury Boby Dalziel

  Sheep from de Veluwe (is a mix of Drenthe with Swifter).

  IBAN for payments is on account BorderlineCollie with account number BE07 0016 6270 3066 (BIC GEBABEBB).

  Registration starts on 25 Mar (09 uur) on FSB site Registration

  Priority for handlers that are living in Belgium since more than 12 months.

  Maximum of 50 registrations.

  Contact organiser: Nathalie de Spa
  Cancelation trial Rosa Canina Prequalification Continental 2020

  Dear handlers ,
  We just get noticed that the trial foreseen on 7 and 8 March will not take place.

  The sheep are not in the expected shape and the field is unavailable.

  An organisor is more then welcome to present an alternative trial as replacement for this pre qualification trial. He can always take contact with the board of the FSB with a proposal.

  Regards,

  J. Verlinden coordinator

  0475 49 61 71

  New pre-qualification trial for Continental 2020

  The former planned trial in Lier cannot take place due to unavailability of the trial field.

  A new trial in the "Kempen" could be booked from 1 to 3 May and will cover 2 days of pre qualification and 1 day open trial for Class 3.

  01 May - 02 May : Pre qualification Continental 2020 (Class 3)

  03 May: Open Class 3

  Organisator : Dirk Van Santen

  Location: Regio Geel

  Results Kagge Trial available (01-03 `Nov 2019)

  Results Kagge WE1 (01-03 Nov 2019)

  Show more posts